Book Detail

Title:  valantine day Muhabat ka tahvar kitab o sunat ki roshani main
Pages:  15
Edition:  1
Edition Year:  N/A
Author:  Dr. Syed Shafiq ur Rahmen  
Publisher:  dawat o toheed al jaliyat rabooh  
Language:  Urdu  
Subjects:  Fikar o nazar